Effectis | Digital Marketing Breda

Algemene leveringsvoorwaarden van Effectis

 

Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door EFFECTIS

 

1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon of organisatie met wie EFFECTIS een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

a. Door ondertekening van een overeenkomst met EFFECTIS verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van EFFECTIS en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk wanneer zulks in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en EFFECTIS is bepaald.

3. Aanbieding en acceptatie

a. Alle offertes en prijsopgaven door EFFECTIS zijn vrijblijvend.

b. Offertes en prijsopgaven door EFFECTIS blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door EFFECTIS.

c. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en EFFECTIS zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

d. Een samengestelde prijsopgave verplicht EFFECTIS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

e. EFFECTIS is vrij om elke opdracht – ook na aanvaarding – te weigeren of te annuleren vanwege – naar het oordeel van EFFECTIS – mogelijke strijd met de openbare orde of goede zeden of vanwege (een mogelijke) aantasting van de goede eer en naam van EFFECTIS.

4. Uitvoering

a. EFFECTIS zal de overeenkomst naar beste inzicht uitvoeren.

b. Het is EFFECTIS toegestaan werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EFFECTIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EFFECTIS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig aan EFFECTIS zijn verstrekt, heeft EFFECTIS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

d. EFFECTIS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat EFFECTIS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

e. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan EFFECTIS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
opdrachtgever de deelfacturen heeft betaald.

f. Indien medewerkers van of door EFFECTIS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Ontwerp en beëindiging

a. Het ontwerp door EFFECTIS voor de opdrachtgever is een eenmalige verbintenis.

b. EFFECTIS kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met EFFECTIS gesloten overeenkomst(en) inclusief deze leveringsvoorwaarden.

c. EFFECTIS heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, dan wel in staat van faillissement is verklaard. De opdrachtgever heeft dan geen recht op schadevergoeding.

6. Levering en levertijd

a. Bij het ontwerpen van een nieuwe website of anderszins maakt EFFECTIS eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft zijn commentaar, aan- en/of opmerkingen door aan EFFECTIS. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een termijn van twee weken (tenzij anders overeengekomen) reageert op het basisontwerp, geeft hij daarmee aan akkoord te zijn. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen de genoemde termijn uitblijven van zulke reacties gaat EFFECTIS over tot het voltooien van de opdracht. Op het moment dat EFFECTIS en de opdrachtgever na herhaaldelijke pogingen niet in staat zijn om een akkoord te bereiken over het ontwerp behoudt EFFECTIS zich het recht om het project af te zeggen met behoudt van eventuele aan- en restbetalingen van het project.

b. Mocht EFFECTIS onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan EFFECTIS alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij EFFECTIS een termijn van minimaal 30 (dertig) dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Artikel 7b, tweede en derde zin zijn eveneens van toepassing in dit geval.

7. Overmacht

a. EFFECTIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer EFFECTIS als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling.

b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal EFFECTIS alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen en dit vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en EFFECTIS geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door EFFECTIS tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

b. Wijzigingen in de tarieven worden door EFFECTIS minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

c. EFFECTIS behoudt zich het recht voor steeds per verlenging van iedere overeenkomst,  het overeengekomen bedrag te corrigeren op basis van de meest recente Consumentenprijsindex (CPI) van meest recente maand gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

9. Betaling

a. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur het verschuldigde bedrag geheel te voldoen.

b. EFFECTIS behoudt zich het recht eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

c. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke. Wanneer er binnen acht dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever 5% rente verschuldigd aan EFFECTIS over het openstaande bedrag alsook de eventuele buitengerechtelijke incassokosten, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerd incassotarief.

10. Eigendom

Opdrachtgever wordt eigenaar van de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens EFFECTIS heeft voldaan.

11. Auteursrecht

a. Het eigendom van door EFFECTIS verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen gaat na betaling volledig over op opdrachtgever voor zover het EFFECTIS betreft. Opmerking: EFFECTIS kan en zal geen eigendom (bijv. auteursrecht) overdragen van derden. Inbreuk op het auteursrecht van derden valt onder het risico/de aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

b. EFFECTIS behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

12. Aansprakelijkheid

a. EFFECTIS is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen van welke aard dan ook die door de medewerking, diensten en/of leveranties van derden die door opdrachtgever zijn bepaald/aangegeven, zijn ontstaan.

b. ln geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is EFFECTIS slechts aansprakelijk tot maximaal het factuurbedrag.

c. Iedere aansprakelijkheid van EFFECTIS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

d. EFFECTIS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

e. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups.

f. Alle online producten worden getest op bekende en bestaande browsers. EFFECTIS is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze software in overige browsers.

g. De opdrachtgever is er mee bekend dat aan Google of andere Optimalisatiediensten geen garanties kunnen worden ontleend. EFFECTIS kan nooit aansprakelijk gehouden worden in al dan niet voorziene teleurstellende zoekresultaten of het terugvallen van zoekresultaten. Op het moment dat Google of een ander een penalty verstrekt aan de opdrachtgever kan EFFECTIS nooit aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gemaakte of te maken kosten.

13. Gebreken

a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 (veertien) dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten/diensten te melden aan EFFECTIS. Wanneer aan EFFECTIS binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie, die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

14. Overig

Wanneer EFFECTIS bemiddelt bij hosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever – bij akkoord van deze laatste – vervolgens gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.

15. Toepasselijk recht, geschillen en administratie

a. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

b. Alle geschillen die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Den Haag aanhangig worden gemaakt.

c. De administratieve gegevens van EFFECTIS zijn beslissend.

leadpro